مقاله: تیروتوکسیکوز مقاوم در کارسینوم سلول سنگفرشی اوروفارنکس در حمله به غده تیروئید

  • تاریخ انتشار: 2022
  • جلد: 8
  • شماره: 1
  • issn مجله: 2376-0605
  • صفحات: 5-Feb
  • مقاله

چکیده فارسی

تیروتوکسیکوز مقاوم در کارسینوم سلول سنگفرشی اوروفارنکس در حمله به غده تیروئید

هدف تیروتوکسیکوز ناشی از تهاجم موضعی به غده تیروئید توسط یک بدخیمی خارج از تیروئید نادر است. ما یک بیمار مبتلا به تیروتوکسیکوز ثانویه به حمله به غده تیروئید توسط کارسینوم سلول سنگفرشی اوروفارنکس (OPSCC) را توصیف می کنیم. تا جایی که ما می دانیم، این مورد گزارش نشده است. گزارش مورد یک مرد 62 ساله هندی با cT3N3bM0 (مرحله IVb) OPSCC خلفی از نظر بافت شناسی اثبات شده، p16 منفی، برای گاستروستومی انتخابی بستری شد. مشخصات بیوشیمیایی تیروئید قبل از بستری نرمال بود و از نظر رادیولوژیک تهاجم تیروئید وجود نداشت. بیمار دچار تب مداوم و تاکی کاردی همراه با افزایش تعداد گلبول های سفید و پروتئین واکنشی C شد. این به عنوان سپسیس درمان شد و درمان آنتی بیوتیکی به مدت 17 روز بدون پاسخ آغاز شد. یک آزمایش سپتیک گسترده هیچ عفونتی را نشان نداد. توموگرافی کامپیوتری گردن پیشرفت سریع OPSCC را با تهاجم لوب های تیروئید دو طرفه نشان داد. آزمایشات عملکرد تیروئید پرکاری تیروئید اولیه را نشان داد. آنتی بادی های نشان دهنده بیماری گریوز منفی بود. تراکئوستومی به دلیل آسیب قریب الوقوع راه هوایی انجام شد. بیمار حداقل بهبود بالینی را با مدیریت پزشکی نشان داد و عملکرد تیروئید همچنان بدتر می‌شد. او به دلیل فروپاشی قلبی تنفسی به دلیل پیشرفت تومور، فیبریلاسیون دهلیزی تازه شروع شده و عملکرد ضعیف قلبی زمینه درگذشت. بحث ما یک مشاهده نادر از تیروتوکسیکوز ثانویه به تهاجم غده تیروئید توسط OPSCC را گزارش می‌کنیم. این امر نیاز به یک شاخص بالای سوء ظن به پرکاری تیروئید ناشی از بدخیمی و ارزیابی عملکرد تیروئید در مراحل اولیه در بیماران تب دار/تاکی کاردی با SCC های ناحیه سر و گردن پیشرفته را نشان می دهد. درمان فوری انکولوژیک ممکن است برای کنترل تیروتوکسیکوز ضروری باشد.

کلمات کلیدی:

تیروئید ، کارسینوم سلول سنگفرشی ، اوروفارنکس ، تیروتوکسیکوز ، طوفان تیروئید ، تب با منشا ناشناخته

چکیده انگلیسی

Refractory Thyrotoxicosis in Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma Invading the Thyroid Gland

Objective Thyrotoxicosis from local invasion of the thyroid gland by an extrathyroidal malignancy is rare. We describe a patient with thyrotoxicosis secondary to invasion of the thyroid gland by an oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC). To our best knowledge, this has not been reported. Case Report A 62-year-old Indian man with histologically proven, p16-negative, cT3N3bM0 (stage IVb) posterior OPSCC was admitted for elective gastrostomy. Biochemical thyroid profile was normal before admission, and there was no thyroid invasion radiologically. The patient developed persistent fever and tachycardia associated with an elevated white cell count and C-reactive protein. This was treated as sepsis, and antibiotic therapy was initiated for 17 days without response. An extensive septic workup did not reveal any infection. A subsequent neck computed tomography revealed rapid progression of the OPSCC, with the invasion of bilateral thyroid lobes. Thyroid function tests revealed primary hyperthyroidism. Antibodies indicative of Graves’ disease were negative. A tracheostomy was performed due to impending airway compromise. The patient showed minimal clinical improvement with medical management, and thyroid function continued to worsen. He died due to cardiorespiratory collapse due to tumor progression, new-onset atrial fibrillation, and poor underlying cardiac function. Discussion We report a rare observation of thyrotoxicosis secondary to thyroid gland invasion by OPSCC. This highlights the need for a high index of suspicion of malignancy-induced hyperthyroidism and evaluation of thyroid function early in febrile/tachycardic patients with locoregionally advanced head and neck SCCs. Urgent oncological treatment may be necessary to control thyrotoxicosis.

Keywords:

thyroid ، squamous cell carcinoma ، oropharynx ، thyrotoxicosis ، thyroid storm ، fever of unknown origin

جستجو در منابع علمی

تازه‌ترین ژورنال‌ها

Energy and Buildings

0 منبع علمی

Energy

0 منبع علمی

Educational Research Review

0 منبع علمی

Economic Modelling

0 منبع علمی