مقاله: فئوکروموسیتوم ترشح کننده پپتیدهای روده ای فعال: گزارش موردی و مرور ادبیات

  • تاریخ انتشار: 2022
  • جلد: 8
  • شماره: 4
  • issn مجله: 2376-0605
  • صفحات: 158-162
  • مقاله

چکیده فارسی

فئوکروموسیتوم ترشح کننده پپتیدهای روده ای فعال: گزارش موردی و مرور ادبیات

هدف: توصیف موردی از فئوکروموسیتومای ترشح کننده پپتید وازواکتیو کامپوزیت روده ای (VIP) و مرور ادبیات برای ارائه بینشی به تظاهرات مختلف و مدیریت بالقوه این تومورهای نادر. گزارش مورد یک بیمار مرد 64 ساله با اورژانس فشار خون بالا و ایسکمی تقاضای کرونری همراه با ایجاد اسهال آبکی، هیپوکالمی و سندرم آکلرهیدریا مراجعه کرد. مطالعات سرم و ادرار سطوح متانفرین و VIP را نشان داد. برداشتن قطعی جراحی علائم را برطرف کرد و مقادیر آزمایشگاهی را عادی کرد. بررسی پاتولوژیک نمونه، فئوکروموسیتوم را با فئوکروموسیتوم غده آدرنال با امتیاز 4 و بیان تکه‌ای VIP نشان داد. بحث با توجه به اعمال متفاوت هورمون‌هایی که می‌توانند توسط این تومورهای مرکب ترشح شوند، ما پیشنهاد می‌کنیم که فئوکروموسیتوم‌ها با قابلیت‌های ترشحی متنوع ممکن است یک موجود بالینی شناخته نشده باشند. بیماری موضعی اغلب قابل برداشتن جراحی است، اگرچه مدیریت بیماری متاستاتیک به دلیل نادر بودن این تومورها و فقدان کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده به خوبی تثبیت نشده است. نتیجه گیری در بیمارانی که با اسهال با علت نامشخص یا پیشنهاد فشار خون ثانویه مراجعه می کنند، ارزیابی تومور عصبی غدد درون ریز ممکن است محتاطانه باشد. اگر توده آدرنال کشف شد اما بیمار علائم غیر معمول کاتکول آمین اضافی را نشان داد، تشخیص فئوکروموسیتوم کامپوزیت با خواص چند ترشحی باید در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

فئوکروموسیتوم ، تومور مرکب ، سندرم WDHA ، آدرنالکتومی

چکیده انگلیسی

Vasoactive Intestinal Peptide-Secreting Pheochromocytoma: A Case Report and Review of Literature

Objective To describe a case of composite vasoactive intestinal peptide (VIP)-secreting pheochromocytoma and review literature to provide insight into the various presentations and potential management of these rare tumors. Case Report A 64-year-old male patient presented with hypertensive emergency and coronary demand ischemia with development of watery diarrhea, hypokalemia, and achlorhydria syndrome. Serum and urine studies demonstrated elevated metanephrine and VIP levels. Definitive surgical resection resolved symptoms and normalized laboratory values. Pathologic examination of the specimen revealed pheochromocytoma with a Pheochromocytoma of the Adrenal gland Scaled Score of 4 and patchy expression of VIP. Discussion Given the different actions of hormones that can be secreted by these composite tumors, we suggest that pheochromocytomas with diversified secretory capabilities may be an underrecognized clinical entity. Localized disease is often amenable to surgical resection, although management of metastatic disease is not well established due to the rarity of these tumors and lack of randomized trials. Conclusion In patients presenting with diarrhea of unclear etiology or the suggestion of secondary hypertension, assessment for a possible neuroendocrine tumor may be prudent. If an adrenal mass is discovered but the patient exhibits atypical symptoms of catecholamine excess, a diagnosis of composite pheochromocytoma with multisecretory properties should be considered.

Keywords:

pheochromocytoma ، composite tumor ، WDHA syndrome ، adrenalectomy

جستجو در منابع علمی

تازه‌ترین ژورنال‌ها

Energy and Buildings

0 منبع علمی

Energy

0 منبع علمی

Educational Research Review

0 منبع علمی

Economic Modelling

0 منبع علمی