مقاله: همزیستی بیماری کوشینگ با آدنوم آدرنال وابسته به هورمون آدرنوکورتیکوتروفیک منفرد

  • تاریخ انتشار: 2022
  • جلد: 8
  • شماره: 1
  • issn مجله: 2376-0605
  • صفحات: 41-44
  • مقاله

چکیده فارسی

همزیستی بیماری کوشینگ با آدنوم آدرنال وابسته به هورمون آدرنوکورتیکوتروفیک منفرد

هدف ما یک زن 49 ساله را گزارش می‌کنیم که دارای حداقل ویژگی‌های سندرم کوشینگ و آدنوم آدرنال بود. او متعاقباً به سندرم کوشینگ وابسته به هیپوفیز تشخیص داده شد. روش ها مطالعات آزمایشگاهی و تصویربرداری شامل کورتیزول سرم، هورمون آدرنوکورتیکوتروفیک پلاسما (ACTH)، تست دگزامتازون با دوز بالا، تست هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین، اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی انجام شد. نتایج یک زن 49 ساله به دلیل اوروسپسیس بستری شد. سی تی اسکن شکمی که در حین کار اوروسپسیس انجام شد، آدنوم آدرنال راست 2.7 سانتی متری را نشان داد. او هرگونه استریای شکمی یا علائم دیگر را انکار کرد. معاینه فیزیکی علائم حیاتی طبیعی، حداقل پری صورت بدون چاقی مرکزی و استریا را نشان داد. نتایج آزمایشگاهی به شرح زیر بود: کورتیزول ادرار 24 ساعته 294 میکروگرم (مرجع 4.0-50.0)، کورتیزول سرم نیمه شب 23.0 میکروگرم در دسی لیتر (مرجع <7.5)، و سطح ACTH پلاسما 39 pg/mL (مرجع 5-27). یک آزمایش تحریک هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین افزایش بیش از 20 درصدی کورتیزول سرم و افزایش بیش از 35 درصدی در سطح ACTH را نشان داد. تصویر تشدید مغناطیسی هیپوفیز یک ضایعه 5 میلی متری هیپوفیز را نشان داد. بیمار تحت عمل جراحی ترانس اسفنوئیدال هیپوفیز قرار گرفت که ضایعه ترشح کننده ACTH را تایید کرد. پس از عمل، او نیاز به جایگزینی هیدروکورتیزون برای 10 ماه آینده داشت. CT بعدی آدرنال که 6 ماه بعد انجام شد، کاهش اندازه آدنوم آدرنال (1.8 سانتی متر) را نشان داد. ConclusionThis مورد اهمیت به رسمیت شناختن همزیستی بیماری کوشینگ وابسته به ACTH با آدنوم آدرنال و وابستگی جزئی ACTH آدنوم آدرنال را برجسته می کند.

کلمات کلیدی:

بیماری کوشینگ ، آدنوم آدرنال ، همزیستی ، آدنوم آدرنال وابسته به ACTH

چکیده انگلیسی

Coexistence of Cushing Disease With a Solitary Adrenocorticotrophic Hormone-Dependent Adrenal Adenoma

Objective We report a 49-year-old woman who had minimal features of Cushing syndrome and an incidentally discovered adrenal adenoma. She was subsequently diagnosed with pituitary-dependent Cushing syndrome. Methods Laboratory and imaging studies including serum cortisol, plasma adrenocorticotrophic hormone (ACTH), high dose dexamethasone test, corticotropin-releasing hormone test, computed tomography (CT) scan, and magnetic resonance imaging were performed. Results A 49-year-old woman was admitted for urosepsis. An abdominal CT scan performed during the urosepsis workup showed a 2.7-cm right adrenal adenoma. She denied any abdominal striae or other symptoms. Physical examination showed normal vital signs, minimal facial fullness without central obesity, and striae. Laboratory results were as follows: 24-hour-urine cortisol 294 μg (reference 4.0-50.0), midnight serum cortisol 23.0 μg/dL (reference < 7.5), and plasma ACTH level 39 pg/mL (reference 5-27). A corticotropin-releasing hormone stimulation test showed >20% rise in serum cortisol and >35% rise in ACTH levels. A pituitary magnetic resonance image showed a 5 mm pituitary lesion. The patient underwent transsphenoidal pituitary surgery, which confirmed an ACTH-secreting lesion. Postoperatively, she required hydrocortisone replacement for the next 10 months. A follow-up adrenal CT performed 6 months later showed a decrease in the size of the adrenal adenoma (1.8 cm). Conclusion This case highlights the importance of recognizing the coexistence of ACTH-dependent Cushing disease with an adrenal adenoma and partial ACTH dependency of the adrenal adenoma.

Keywords:

Cushing disease ، adrenal adenoma ، coexistence ، ACTH dependent adrenal adenoma

جستجو در منابع علمی

تازه‌ترین ژورنال‌ها

Energy and Buildings

0 منبع علمی

Energy

0 منبع علمی

Educational Research Review

0 منبع علمی

Economic Modelling

0 منبع علمی