مقاله: متاستاز هیپوفیز با دیابت مرکزی بی مزه و پان هیپو هیپوفیز

  • تاریخ انتشار: 2022
  • جلد: 8
  • شماره: 1
  • issn مجله: 2376-0605
  • صفحات: 15-18
  • مقاله

چکیده فارسی

متاستاز هیپوفیز با دیابت مرکزی بی مزه و پان هیپو هیپوفیز

هدف ما یک مورد متاستاز هیپوفیز (PM) را گزارش می‌کنیم که با اختلال عملکرد حاد قدامی و خلفی هیپوفیز به دنبال یک دوره انکولوژیک دو دهه‌ای که با پیشرفت بیماری مشخص شده بود، ارائه می‌شود. گزارش مورد یک زن سالمند با سابقه کارسینوم مجرای مهاجم مرحله IIA پستان با گیجی مراجعه کرد. ارزیابی آزمایشگاهی او برای پانهیپوتیویتاریسم و دیابت بی مزه مرکزی معنی دار بود و یافته های تصویربرداری تشدید مغناطیسی حاکی از PM بود. او با جایگزینی هورمون تحت درمان قرار گرفت و در نتیجه اختلالات متابولیک و شناختی او معکوس شد. بحث PM یک عارضه نادر بدخیمی پیشرفته است. اگرچه چندین بدخیمی ممکن است به هیپوفیز سرایت کند، اما شایع ترین آنها سرطان سینه در زنان و سرطان ریه در مردان است. برخلاف آدنوم هیپوفیز که عمدتاً هیپوفیز قدامی را درگیر می کند، PM به دلیل دسترسی مستقیم از طریق گردش خون سیستمیک، تمایل به لوب خلفی و اینفاندیبولوم دارد. تظاهرات بالینی PM به اندازه رسوب متاستاتیک و سایر ساختارهای درگیر در مجاورت سلا بستگی دارد. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با گادولینیوم استاندارد طلایی برای ارزیابی توده‌های سلار است. تشخیص PM شامل شرح حال کامل، معاینه فیزیکی، ارزیابی بیوشیمیایی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و مطالعات تصویربرداری است. نتیجه گیری درگیری متاستاتیک هیپوفیز یک بیماری نادر است که در کمتر از 2 درصد توده های هیپوفیز برداشته شده مشاهده می شود. تظاهرات بالینی ناهمگن است و می تواند شامل سردرد، اختلال بینایی و پانهیپوفیتاریسم باشد. متأسفانه، وجود PM پیش آگهی بدی را به همراه دارد و میانگین بقا پس از تشخیص 6 تا 13.6 ماه است.

کلمات کلیدی:

متاستاز هیپوفیز ، پانهیپوفیتاریسم ، دیابت بی مزه مرکزی (DI) ، متاستاز ، توده هیپوفیز

چکیده انگلیسی

Pituitary Metastasis Presenting With Central Diabetes Insipidus and Panhypopituitarism

Objective We report a case of pituitary metastasis (PM) presenting with acute anterior and posterior pituitary dysfunction following a two-decade-long oncologic course marked by disease progression. Case Report An elderly woman with a history of stage IIA invasive ductal carcinoma of the breast presented with confusion. Her laboratory evaluation was significant for panhypopituitarism and central diabetes insipidus, and magnetic resonance imaging findings were suggestive of PM. She was treated with hormone replacement, resulting in the reversal of her metabolic and cognitive derangements. Discussion PM is a rare complication of advanced malignancy. Although several malignancies may spread to the pituitary, the most common are breast cancer in women and lung cancer in men. Unlike pituitary adenomas, which predominantly involve the anterior pituitary, PM has a predilection for the posterior lobe and infundibulum due to direct access via systemic circulation. The clinical presentation of PM depends on the size of the metastatic deposit and other structures involved in the vicinity of the sella. Magnetic resonance imaging with gadolinium is the gold standard for the evaluation of sellar masses. The diagnosis of PM involves a thorough history, physical examination, biochemical evaluation of the hypothalamic-pituitary axis, and imaging studies. Conclusion Metastatic involvement of the pituitary is a rare condition seen in <2% of resected pituitary masses. The clinical presentation is heterogeneous and can include headache, visual impairment, and panhypopituitarism. Unfortunately, the presence of PM portends a poor prognosis, and the median survival rate after diagnosis is 6 to 13.6 months.

Keywords:

pituitary metastasis ، panhypopituitarism ، central diabetes insipidus (DI) ، metastasis ، pituitary mass

جستجو در منابع علمی

تازه‌ترین ژورنال‌ها

Energy and Buildings

0 منبع علمی

Energy

0 منبع علمی

Educational Research Review

0 منبع علمی

Economic Modelling

0 منبع علمی